รร.บ้านเทพนคร รับการประเมินการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา
ข่าวการศึกษา

รร.บ้านเทพนคร รับการประเมินการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ มะณู พร้อมด้วย นายสำราญ คงธนะ, นางสาวมรรคมณฑ์ สนองคุณ, นายชลอ วัตตเสรี ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โดยมี นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร ให้การต้อนรับ


สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่มัคนายกน้อย สามารถอาราธนาศีล ๕ อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายทาน  และกล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้ถูกต้อง


นักเรียนเข้าใจความหมายของศีล ๕  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ศีล ๕ เข้ากับกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยได้ และนักเรียนนำความรู้ศีล ๕ ไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตามวิถีชุมชนที่ตนเองอาศัยได้ 

แชร์หน้านี้