วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครบรอบ 85 ปี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างอบอุ่น
ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครบรอบ 85 ปี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างอบอุ่น

วันที่ 12 เมษายน 2567 ที่โดมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.สุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน "ครบรอบ 85 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทคนิคกำแพงเพชร" โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างอบอุ่นดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงาน "คืนสู่เหย้า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร" ได้ดำเนินกิจกรรมสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีมาแล้ว โดยในปีนี้มีวาระครบรอบ 85 ปี ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงาน มีแนวความคิดและมีมติที่ใช้ชื่องานนี้คือ "ครบรอบ 85 ปี คืนสู้เหย้า ศิษย์เก่าเทคนิคกำแพงเพชร" เพื่อมาย้อนรำลึกถึงอดีตที่บรรดาศิษย์เก่าได้สัมผัสมาเมื่อครั้งสมัยที่ได้ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จนกระทั่งทุกวันนี้ และมีผู้สำเร็จการศึกษาหลายต่อ หลายรุ่น


วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบผลความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง ขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พัฒนาแผนกวิชาให้มีสื่อการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้ของสาขาวิซาในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ยกระดับสมรรถนะอาชีพและมาตรฐานของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานระหว่างครูกับศิษย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและได้ "รวมพลัง , สร้างสรรค์ , สานสัมพันธ์ ,เพื่อวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอันเป็นสถาบันที่รักยิ่งของพวกเราชาวอาชีวะเทคนิคกำแพงเพชร


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหาร อดีตครูอาจารย์ , ศิษย์เก่าทุกรุ่น, สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ชมรมครูอาวุโสวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มูลนิธิพระวิษณุกรรม และเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดงาน และขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรที่ได้ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน และขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

แชร์หน้านี้