จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ที่ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายกองเอกชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกองเอกสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 11 อำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร และครอบครัว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาโดยอัญเชิญธงชัยประจำกองมาประกับพิธี เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจรรมร่วมพิธีพร้อมทั้งถวายจตุเครื่องปัจจัยไทยธรรม เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน โอกาสนี้ นายกองเอกชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านสาส์นของ นายกองใหญ่อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันปราบปราม และการบำบัดยาเสพติด รวมทั้งการตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความสามัคคีและเสียสละ ดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของตนเองให้แข็งแรงพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของครอบครัวและประชาชน

จากนั้นกำแพงเพชรได้ประกอบพิธีตรวจพลสวนสนาม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 นาย พร้อมเจริญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 70 แล้ว เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การออกปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย รวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย และปัจจุบันได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศแล้วแชร์หน้านี้