สภานักเรียน ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินสภาพจริง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
ข่าวการศึกษา

สภานักเรียน ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินสภาพจริง โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน โดยมี ดร. อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม "สภานักเรียน" ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้ง หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงาน สภานักเรียนมีการพัฒนางานสภานักเรียนทั้งระบบในโรงเรียน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาการให้คะแนนผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน องค์ประกอบของกรรมการ ขอบเขตวิธีการพิจารณา ด้านเอกสาร การประเมินสภาพความเป็นจริง และการให้รางวัลและยกองเชิดชูเกียรติ รวมทั้ง การจัดทำคะแนน  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้