โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คุณสกลวรรณ ภู่ขจร หว่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร พร้อม ดร.ขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Campประจำปี2566 โดยมี Ms Jenny Grace Moreno การกล่าวรายงาน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การจัดกิจกรรมค่าย English Campในวันนี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสรับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน

3. เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

4. เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสาร3 ภาษาได้อย่างเหมาะสม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

การจัดค่ายในครั้งนี้ได้กำหนดการจัดเป็นธีมแบบธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนเหมือนได้ไปผจญภัยในธรรมชาติประกอบจำนวนฐานระดับอนุบาล4ฐาน ระดับประถมศึกษาจำนวน5 ฐาน ดังนี้

ระดับอนุบาลSTART OF GOING TO STATIONS 1. Station 1 START 2. Station 2 MOON 3.Station 3 SUN 4.Station 4 PLANET

ระดับชั้นประถมศึกษา 1. Station 1 Name tag and Freedom Wall 2. Station 2 Jump on it 3.Station 3 Giant Scrabble 4.Station 4 Water Cycle 5. Station 5 Rock Explorer

ซึ่งทุกกิจกรรมเด็กนักเรียนต่างให้ความสนใจในฐานเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 


แชร์หน้านี้