เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมี นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั่งนี้ และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันในระหว่าง หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานสถานการศึกษา และส่วนภาคประชาชน รวมทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้1. อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำโดย นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี


2. เทศบาลเมืองปางมะค่า นำโดย นายน้อย วงวิทยานันท์ นายกเมศมนตรีเมืองปางมะค่า


3 . สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร


4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


5. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นำโดย นางสาวคณัสนันท์ ภูมีสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม


6. โรงเรียนบ้านพัดโบก นำโดย นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัดโบก


7. ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน หมู่ 15 บ้านศรีมงคล นำโดย นายทองสุข มะลาษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 บ้านศรีมงคล


 และได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และให้มีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์และนำประโยชน์ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้รู้จักความหวงแหน เกิดความรักอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ การสำรวจทำรหัสบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งต้นไม้ สัตว์และจุลินทรีย์ เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมโรงเรียนบ้านพัดโบก และประชาชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ป่าชุมชน หมู่ 15 บ้านศรีมงคล
แชร์หน้านี้