สช. ร่วมลงนาม MOU ศูนย์ความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ข่าวการศึกษา

สช. ร่วมลงนาม MOU ศูนย์ความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ ศูนย์ความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีนางสาวขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน นางสุมิตรา ทองแสง รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและวัฒนธรรมจีนให้กับผู้บริหาร ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนและสถาบันการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้