พมจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ให้เยาวชน อ.พรานกระต่าย
ข่าวการศึกษา

พมจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ให้เยาวชน อ.พรานกระต่าย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกลู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ โดยมี ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียน เข้าร่วม


การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่เด็ก เยาวชน ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อเป็นการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


บรรยากาศการอบรมได้มีการบรรยายเรื่อง “รูปแบบการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” การบรรยายเรื่อง “ความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ (TICAC)” โดย ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และกิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้