พ่อเมืองกล้วยไข่ปล่อยแถวยุทธการกำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน
ข่าวสังคม

พ่อเมืองกล้วยไข่ปล่อยแถวยุทธการกำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน

 วันที่ 31 ตุลาคม 65 เวลา 17.30น.ที่บริเวณลานโพธิ์ อ.เมืองกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานปล่อยแถวเพื่อป้องกัน ปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน โดยยุทธการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจับกุมผู้ค้า ลดระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร,พ.อ.เสมอ แจ่มใส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ฝ่ายทหาร),นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตรสสจ., นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล พมจ.และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการร่วมยุทธการ 12 หน่วยได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ,กรมทหารพรานที่ 35,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร,สำนัดงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งเจ้าหน้าที่กว่า 285 คน
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมวางแผนหารือ การจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อติดตามจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู พร้อมทั้งย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง โดยใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพ อย่าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาครัฐ แต่ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ในการใช้ชีวิตต่อไปแชร์หน้านี้