มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล้วยไข่สุก – ดิบ ในงาน”ประเพณีสารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง
ข่าวสังคม

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล้วยไข่สุก – ดิบ ในงาน”ประเพณีสารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ภายในโดมนิทรรศการด้านการเกษตร บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผวจ มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดกล้วยไข่สุก – ดิบ ในงาน”ประเพณีสารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี 2565 โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน 

โดยมีผลการประกวดดังนี้ การประกวดกล้วยไข่สุก รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายสำเนียง สุขไผ่ อำเภอโกสัมพีนคร รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวเรือนมูล ยศทะ อำเภอคลองลาน รางวัลที่ 3 ได้แก่นายมานะ ฉวีอินทร์ อำเภอโกสัมพีนคร รางวัลชมเชยได้แก่นายกิตติพศ พุ่มเรือง อำเภอโกสัมพีนคร รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพงษ์เทพ อินทแสงอำเภอโกสัมพีนคร

การประกวดกล้วยไข่ดิบ รางวัลที่ 1 ได้แก่นายภูไทย อ่อนนุ่ม อำเภอโกสัมพีนคร รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายกรุงทอง สุวรรณประเสริฐ อำเภอเมือง รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายมาะ ฉวีอินทร์ อำเภอโกสัมพีนคร รางวัลชมเชย ได้แก่นายเลี่ยม จันทร์พงษ์ อำเภอเมือง รางวัลชมเชย ได้แก่นายธนะสิทธิ์ สุขเกตุ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้