จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

  วันที่ 26 กันยายน 65 เวลา 9.30น. ที่แหล่งน้ำสาธารณะบึงหล่ม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอคลองลาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครู นักเรียนร่วมปล่อยพันธุ์ปลา
ด้านนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี2565 ตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่มีต่อประชาชนในประเทศ เห็นประโยชน์ของการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ต้องการให้ประเทศไทย มีอาหารเพียงพอ สำหรับการบริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ หากพวกเราทุกคนไม่ช่วยกัน รักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ ในอนาคตลูกหลานเราก็จะไม่มีสัตว์น้ำ มาบริโภค รวมทั้งการบูรณาการ ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้สัตว์น้ำบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว และ บางชนิดก็ลดจำนวนลงจนแทบจะหาบริโภคไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุ ต่างๆ เช่น การจับสัตว์น้ำมากเกินควร โดยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สูง การปล่อยน้ำเสีย การไม่เคารพกฎกติกา การบริหารจัดการด้านการประมง เป็นต้น
การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ครู นักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันนี้ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำ รู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และขอความร่วมมืองดจับสัตว์ น้ำ 1 วันแชร์หน้านี้