รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (หลังอุโบสถ) วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัด กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ร่วมพิธีเปิด
การประชุมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
 ด้าน นายเทวัญ หุตะเสวี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553กำหนดให้มีการจัดตั้ง สภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ จังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ซึ่งจังหวัด กำแพงเพชรได้ดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานวัฒนธรรมให้แก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ให้การดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดประชุมในวันนี้ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีหน้าที่ ในการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อประกาศ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด และของชาติ ทั้งนี้ ประชาชน ซึ่งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ผู้เป็นเจ้าของ วัฒนธรรม จะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ของรายการมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมในครั้งนี้แชร์หน้านี้