ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2565 เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการศึกษา
ข่าวการศึกษา

ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2565 เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2565 โดยมี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คณะครู นักเรียน เข้าร่วม

นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน เปิดโลกวิชาการ 2565 กล่าวว่า โครงการเปิดโลกวิซาการ 2565 เป็นโครงการที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมทุกด้าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเป็นสื่อกลางให้โรงเรียน และผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียน


โดยโครงการเปิดโลกวิชาการ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียนในพื้นที่เขตบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทราบ, เป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล

แชร์หน้านี้