ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

 วันที่ 17 กันยายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต. ปรีดา ศรีเมฆ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอไทรงามพร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันทน์ ส.ส.กำแพงเพชรแบบบัญชีรายชื่อ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ตำบลหนองคล้า ณ วัดคงคาราม ตำบลพานทอง ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และตำบลหนองทอง ณ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ มีนายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกอบต.หนองคล้า , นายบุญรอด ช่อชั้น นายก.อบต.หนองทอง,นายเรียง ทับวิเศษ กำนันตำบลหนองทอง ,นายธนพล คุ้มยิ้ม กำนันตำบลพานทอง ,นายอุดม สานเสนี กำนันตำบลหนองคล้า ร่วมต้อนรับและดร.วีระศักดิ์ สุ่นสา ผู้สมัครส.ส.ร่วมกิจกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จัดทำกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิตให้ชุมชนได้มีโอกาสในการนำความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และทรัพยากรในพื้นที่ มาต่อยอดและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยครั้ง จะนำไปสู่ก้าวของความมั่นคง มั่งคั่ง และนั่งยืนที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างงานในชุมชน รวมทั้ง กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย หรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ในปัจจุบันได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างรายได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 


กิจกรรมดำเนินการประกอบไปด้วย การเพ้นท์กระเป๋า ,การพับเหรียญ โปรยทาน ,การทำสบู่เหลว และการทำน้ำยาล้างจาน เมื่อทำเสร็จได้รับผลิตภัณฑ์กลับบ้านทุกคน 

แชร์หน้านี้