ทต.คลองแม่ลายฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
ข่าวสังคม

ทต.คลองแม่ลายฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ให้ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
นางภาริณี พีระพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย กล่าวว่าเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย โดยสำนักปลัดเทศบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคณะกรรมการชุมชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ให้ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมและ เสียสละเพื่อส่วนรวม คณะกรรมการชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชนคณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระดับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จำนวน 110 คน 


และได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย รักเกี้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร มาบรรยายให้ความรู้แนวทางพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนน่าอยู่คู่ความพอเพียง และคุณสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร มาบรรยายให้ความรู้เบื้องตันทางข้อกฎหมายและข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน แชร์หน้านี้