สสจ.กำแพงเพชรจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดกำแพงเพชร ทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ข่าวสังคม

สสจ.กำแพงเพชรจัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดกำแพงเพชร ทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่6 กันยายน 2565 ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร  นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดกำแพงเพชร (ครู ข.) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด,ผอ.รพ.สต.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แกนนำหมู่บ้านหรือชุมชน,เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกตำบล, อสม.ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองได้ จำนวน 625 คน โดยกำหนดการจัดโครงการ 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-23 กันยายน 2565

     


นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ภายใต้นโยบายหลักด้านความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน และให้เป็นไปตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล 

อีกทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่มีกรอบแนวคิดว่า "ผู้เสพ"คือ "ผู้ป่วย" มุ่งเน้นการให้โอกาสในการบำบัดรักษาแทนการลงโทษทางอาญา และปรับระบบการบำบัดรักษามุ่งเน้นการสมัครใจเข้าสู่ระบบการบำบัด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายใหม่ที่ต้องพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับแนวทางการบำบัดที่เกิดขึ้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกหน่วยงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แชร์หน้านี้