สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพิธีเปิดอาคารจำหน่ายสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์) ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด
ข่าวสังคม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพิธีเปิดอาคารจำหน่ายสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์) ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด

 วันที่ 25 ส.ค.65 เวลา 09.00 น.ที่สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพิธีเปิดอาคารจำหน่ายสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์) ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด โดยมี นายจำเนียร เรื่องวงค์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการ และสมาชิกสหกรณ์ พร้อมด้วยด้วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมและพิธีเปิด อาคารจำหน่ายสินค้า (ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์) ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก เป็นจำนวนมาก 
สำหรับพื้นที่ดำเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์คลองสวนหมาก ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลวังทอง, ตำบลนาบ่อคำ, ตำบลคลองแม่ลาย และอำเภอคลองลาน ตำบลสักงาม, ตำบลคลองน้ำไหล ปัจจุบันมีสมาชิก 4,022 ราย
 ในส่วนของการเนินงาน มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน เป็นคณะผู้บริหารงานของสหกรณ์ มีฝ่ายจัดการเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ สร้างความกินดี อยู่ดี ให้กับสมาชิก ครอบครัว และสังคมของสมาชิกโดยส่วนรวม 
ปัจจุบันสหกรณ์มีธุรกิจซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ ให้กับสมาชิกครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลิตผลการเกษตร การรับฝากเงินจากสมาชิก ตลอดจนการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก รวมถึง การเชื่อมโยงสินค้าระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เครือข่ายร้านค้าสมาชิกสหกรณ์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ เพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป
แชร์หน้านี้