เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน แจกจ่ายให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่าน การเรียนภาษาไทย
ข่าวการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน แจกจ่ายให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่าน การเรียนภาษาไทย

วันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 

นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 ในวันนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้ เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียน การสอน รวมทั้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 สำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการสำรวจพบว่ามีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เขต 1 จำนวน 114 คน และมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขต 2 จำนวน 470 คน รวม 584 คน จึงได้กำหนดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมจัดถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เพื่อแจกจ่ายนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวันนี้ได้มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน จำนวน 66 ชุด ให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่าน การเรียนภาษาไทย เมื่ออยู่นอกเวลาเรียน หรือในกรณีที่โรงเรียนถูกสั่งปิดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มิใช่เหตุปกติแชร์หน้านี้