รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดอมรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การอบรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและอำเภอ ในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และอำเภอ จำนวน 150 คน ซึ่งมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายวันเฉลิม พูนใจสมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในด้านการใช้เทคโนโลยีและการจัดทำสื่อสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดทำสื่อสารสนเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
แชร์หน้านี้