ข่าวสังคม

"นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตณเพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจน"

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังและติดเตียง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการขับเคลื่อน การดำเนินงานที่ผ่านมา นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการฯได้จัดตั้งกองทุน "คนเมืองกำแพง ไม่ทอดทิ้งกัน"และได้ร่วมมือกันระดมทุนโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้เข้ากองทุนเพื่อนำมาใช้จ่าย สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่ามียอดเงินที่ได้จำนวนทั้งสิ้น 6 แสนกว่าบาท ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำมาเป็นเงินที่ช่วยชาวบ้านที่ยังเข้า ไม่ถึงการดูแลรักษา เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วย เนื่องจากขณะนี้ในระบบราชการไม่มีงบประมาณเข้ามาอุดหนุนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาเงินที่ได้รับการบริจาคและระดมทุนจากการกุศลเพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงขอฝากไปยังผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่ขาดที่อยู่อาศัยและยากจนจริงๆรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดสรรเงินจำนวนที่มีอยู่ อย่างจำกัดเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนด้านนายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า นอกจากการดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีแล้วขณะนี้ยังมีเรื่องของ โควิด-19 เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรค ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจจำเป็นจะต้องช่วยกันรณรงค์ ให้ประชาชนสวมหน้ากากและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำเพราะการสวมหน้ากากนอกจากจะป้องกันการระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส โควิด-19 แล้ว จากการสำรวจยังพบว่าช่วยลดปริมาณผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยทางด้านทางเดินหายใจได้อีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามช่องทางที่ได้เตรียมไว้รองรับให้ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันและลดการ เจ็บป่วยหนักจากการติดเชื้อไวรัสได้


ในส่วนของเรื่องการ ขจัดความยากจนนั้นเนื่องจากอำเภอเมืองขนาดนี้ ได้มีประชาชนเป้าหมายที่ร้องขอความช่วยเหลือซ่อมแซมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 5 ราย ดังนั้นวันนี้คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้นำเงินที่มีอยู่นำไปช่วยเหลือรายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทพร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการได้ออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงของอำเภอเมือง จำนวนทั้งสิ้น 84 รายโดยให้คณะกรรมการนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือสิ่งของที่จำเป็นรายละ 2000 บาท และหลังจากนั้นสำรวจความจำเป็นของผู้ป่วยติดเตียงแล้วจะได้ให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไป


                                                               สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน

แชร์หน้านี้