กำแพงเพชร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ที่สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร, ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลุกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีนายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้มีการประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดี โดยจัดพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของลูกเสือเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้กระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือชาติ จังหวัดกำแพงเพชร มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 2,500 คน มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกิจการลูกเสือของจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้กิจการลูกเสือมีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี, จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น 

แชร์หน้านี้