พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกร (เงินตามค่าข้าวเปลือกตันละ 50 บาท )
ข่าวสังคม

พิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกร (เงินตามค่าข้าวเปลือกตันละ 50 บาท )

 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น.ณ ลานตากผลผลิตการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด ต.มหาชัย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65(เงินตามค่าข้าวเปลือกตันละ 50 บาท ) โดยมีนายวิฑูร อุศรัตนิวาส รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี นายนภพล กันยะมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร นายธีรพันธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม นายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย หัวหน้าส่วนราชการ และนายสุเทพ อึ่งศรีคราม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ผู้บริหารบริษัทสิงห์โตทอง อาร์ซีซีไร้ จำกัด ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร นายธนกิตต์ ตั้งวงศ์สิทธิโชค ผู้บริหาร บริษัทธนกิตไรซ์ จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ – ขาย ผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2564/65 ระหว่างสหกรณ์ กับ ผู้ประกอบการ ข้าว ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใต้กลไกตลาดนำการผลิตในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาขับเคลื่อนโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2567 การรวบรวมผลผลิตข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด ในปีการผลิต 2564/65 นี้ สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิกและเกษตรกร 792 ราย จำนวน 14,665 ตันมูลค่า 125 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในการรวบรวมผลผลิตข้าวตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564 / 65 มูลค่า 70 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร สหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 (เงินตามค่าข้าวเปลือก) ตันละ 50 บาท จำนวน 792 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 733,218.54 บาท

ด้าน นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยงานสหกรณ์จังหวัด ธนาคาร ธกส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมได้บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยระบุว่าเน้นย้ำให้เกษตรกรปลูกข้าวเมล็ดยาวและเป็นพันธุ์ข้าวหนัก อายุไม่ต่ำกว่า 110 วันและ เก็บเกี่ยวตามระยะเวลา ก็จะสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคา ตามมาตรฐาน ความชื้นต่างๆ

แชร์หน้านี้