ขอแสดงความยินดี : พจ.หนิง รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565
ข่าวสังคม

ขอแสดงความยินดี : พจ.หนิง รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

      (พจ.หนิง) นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในงาน “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ซึ่งกาหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ภายในงานมีภาคีเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณฯ ด้านป้องกันยาเสพติด 2 ประเภท ดังนี้

1.ประเภท หน่วยงาน/องค์กร จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

 1.1 บ้านบึงหล่ม ม.10 ต.ถาวรวัฒนา  อ.ทรายทองวัฒนา

 1.2 บ้านคลองน้ำไหลใต้ ม.3 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน

 1.3 บ้านเกาะพิมูล ม.3 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร


2.ประเภท บุคคล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

 2.1 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน  พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร

 2.2 นายสมจิตร ชมดี  ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึงหล่ม

 2.3 นางนันทพร มาจุ่ม ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองน้ำไหลใต้

 2.4 นายวิชัย แตงไทย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะพิมูล


         "วันต่อต้านยาเสพติด" มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และถูกประกาศใช้มาแล้ว 30 กว่าปี โดยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2530 โดยสมาชิกได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติด" และใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

          สำหรับประเทศไทยเอง ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขานรับแนวทางต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก จึงได้กำหนดใช้วันต่อต้านยาเสพติดโลก และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่ พ.ศ.2531 โดยสนับสนุนให้ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้ประชาชนได้ตระหนักและรับรู้ร่วมกัน

          ความสำคัญของกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2565 มีดังนี้

1. กระตุ้นหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ตระหนักรับรู้ร่วมกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. รณรงค์เรื่องพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยยาเสพติด

3. ทำให้ทุกกลุ่มเป้าหมายร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

4. กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ไปสู่เป้าหมายการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไป


แชร์หน้านี้