เปิดแล้ว !! OTOP Shopping กำแพงเพชร “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” ขนทัพสินค้าโอทอปให้ ช้อป ชิม ชม กว่า 300 ร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ข่าวสังคม

เปิดแล้ว !! OTOP Shopping กำแพงเพชร “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” ขนทัพสินค้าโอทอปให้ ช้อป ชิม ชม กว่า 300 ร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก      วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร , นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร , นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,​ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน , นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร , พัฒนาการจังหวัดตาก  พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  


      อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” และโครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ทั้งยังทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ ได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


      ด้านนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เผย การจัดงาน OTOP ภูมิภาค มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดลำปางและจังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 รวม 7 วัน ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 300 บูท กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 1) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 - 5 ดาว จำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 30 บูท
 2) การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย
 3) กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย


      จังหวัดกำแพงเพชร มีคำขวัญจังหวัดว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” และเนื่องจากศักยภาพของเมืองกำแพงเพชรที่มี ดินดี น้ำดี ป่าสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดว่า “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 38 หมู่บ้าน หมู่บ้านโอทอปเพื่อการ-ท่องเที่ยว 3 หมู่บ้าน และยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์หินอ่อนสีชมพู ผลิตภัณฑ์ดีบุกกำแพงเพชร  เฉาก๊วยชากังราว  กระยาสารทกล้วยไข่ มีผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดประกอบไปด้วย ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลทราย จำนวน 3 แห่ง โรงงานอายิโน๊ะโมโต๊ะ จำนวน 1 แห่ง  และโรงงานเบียร์ จำนวน 1 แห่ง นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกำแพงเพชรคือ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่อำเภอลานกระบือ โดยมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น น้ำตกคลองลาน  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534สถานที่จัดงาน OTOP ภูมิภาค :  https://goo.gl/maps/k5RW4QPtmpDaaTTTA

24 มิ.ย พบกับ ตรี ชัยณรงค์

25 มิ.ย พบกับ เต๋า ภูศิลป์

26 มิ.ย พบกับ เอิ้นขวัญ วรัญญา

27 มิ.ย พบกับ แบม พิชญ์สิรี

28 มิ.ย พบกับ นุ่น ซุปเปอร์วาเลนไทน์

29 มิ.ย พบกับ บิว กัลยาณี


แชร์หน้านี้