ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร เผย!ยอดส่งผลิตภัณฑ์คัดสรรทะลุเป้า
ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร เผย!ยอดส่งผลิตภัณฑ์คัดสรรทะลุเป้า


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

       นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดกำแพงเพชร  มีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ  คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ  คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ  ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ เข้าร่วมโครงการฯ โดยจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ประกอบการที่ผ่านการลงทะเบียนในระบบการลงทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2557 – 31 มีนาคม 2565 จำนวน 1,043 ราย และมีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำนวน 2,610 ผลิตภัณฑ์  ในการคัดสรรฯ ครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมายจำนวนผลิตภัณฑ์การคัดสรรของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 174 ผลิตภัณฑ์  ทางกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรฯ  ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ร่วมคัดสรรฯ ทะลุเป้าหมายกว่า 178 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

- ประเภทอาหาร จำนวน 49 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน   2 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทผ้าฯ จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทของใช้ฯ จำนวน 81 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทสมุนไพรฯ ิจำนวน 13 ผลิตภัณฑ์

       

     ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากจะพิจารณาในเรื่องของข้อมูลระดับการพัฒนาผลิตภัฑ์ระดับ 1 - 5 ดาวแล้ว ยังต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการกระตุ้นการขายในระยะสั้นด้วย              

       โดยในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดอย่างต่อเนื่อง


แชร์หน้านี้