พช.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565


วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 จังหวัดกำแพงเพชร มีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอำเภอ เข้าร่วมรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการคัดสรร คณะทำงานกลั่นกรองจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะทำงาน ในกิจกรรมการคัดสรรในครั้งนี้

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากจะพิจารณาในเรื่องของข้อมูลระดับการพัฒนาผลิตภัฑ์ระดับ 1 - 5 ดาวแล้ว ยังต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการกระตุ้นการขายในระยะสั้นด้วยแชร์หน้านี้