สามัคคี รวมพลัง ปฏิบัติการ
ข่าวการศึกษา

สามัคคี รวมพลัง ปฏิบัติการ "เคาะประตูแก้จน คนกำแพงฯ"


ขาณุวรลักษบุรี ... 3 พ.ค. 2565  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวตีรนรรถ อ่อนตา พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ที่ตกมิติด้านรายได้ ณ โรงเรียนขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรีบึงสามัคคี ... 3 พ.ค. 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พัฒนาการจังหวัด และนายวีรวัฒน์ คงหุ่น พัฒนาการอำเภอบึงสามัคคี ร่วมมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ที่ตกมิติด้านการศึกษา รายได้ และสุขภาพ ณ วัดพงษ์สัก หมู่ที่ 11 ตำบลวังชะโอน


ลานกระบือ ... 3 พ.ค. 2565 นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ มอบหมายนายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยนางอุษา เวียงสี พัฒนาการอำเภอลานกระบือ และทีมแก้จน อำเภอลานกระบือ ี่ยมเยียนครัวเรือน มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้แก่ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในมิติด้านการศึกษาและด้านความเป็นอยู่ จำนวน 4 ครัวเรือน
5 พ.ค. 2565 นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนางอุษา เวียงสี พัฒนาการอำเภอลานกระบือ นางสาวอุมาพร มั่งเขตแขวง พัฒนากรตำบล เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลานกระบือ นายกเทศมนตรีตำบลประชาสุขสันต์ นักพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ผู้นำ อช. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้แก่ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในมิติด้านความเป็นอยู่และด้านรายได้ จำนวน 4 ครัวเรือน


ทรายทองวัฒนา ... 5 พ.ค. 2565 นายมานพ นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นายนิธิกร กางกอน ปลัดอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ ตำบล และทีมพี่เลี้ยงตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAT 65 มิติด้านรายได้


ปางศิลาทอง ... 5 พ.ค. 2565 นายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอปางศิลาทอง พร้อมด้วย นางสาวดารณี มุ้ยแก้ว พัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง ปลัดอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กำนันตำบลโพธิ์ทอง ทีมปฏิบัติการตำบล ทีมพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชนตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นให้แก่ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในมิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 4 ครัวเรือน


การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ขับเคลื่อนโดย 1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ 2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี 2562 
แชร์หน้านี้