พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายกิติพล  เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM  Cloud  Meeting จากสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร มีวาระสำคัญ ดังนี้

1.ผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

2.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

3.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

4.ดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบที่2 ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2565

7.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565

8.การคัดเลือกข้าราชการฯ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565

9.รายงานการตรวจราชการ ประจำเดือน


    ในการนี้ นางณัฎฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด  เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM  Cloud  Meeting  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ด้วย
แชร์หน้านี้