บ้านคลองน้ำไหลใต้ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี 2565
ข่าวสังคม

บ้านคลองน้ำไหลใต้ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด (จังหวัดกำแพงเพชร) ประจำปี 2565


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท โดยมีพิธีพระราชทาน เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรกในปี 2547 และมีการดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป
ในปี พ.ศ. 2550 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน ได้เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้คัดเลือกให้หมู่บ้านคลองน้ำไหลใต้เป็นหมู่บ้านต้นกล้าเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง จำนวน   8,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นแห่งการทำความดีมาใช้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองน้ำไหลใต้     ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน โดยได้มีการระดมทุนศรัทธาและทุนปัญญามาใช้จ่ายในการดำเนินงาน    นับได้ว่าหมู่บ้านคลองน้ำไหลใต้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่นั้นมา ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินสนับสนุนเงินจากรัฐบาล เป็นจำนวน 20,000 บาท มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต   ของคนในหมู่บ้าน จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลานได้คัดเลือกให้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองน้ำไหลใต้เป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอคลองลาน ในปี พ.ศ. 2565 จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไปประกวดในระดับเขตตรวจราชการ และระดับประเทศต่อไป

แชร์หน้านี้