พช.กำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา10.00 น. ที่พระอุโบสถวัดคูยาง(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระธรรมภาณพิลาส  เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 9 รูป รับถวายปิ่นโตและจตุปัจจัย/เครื่องไทยธรรม และผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จากผู้ว่าราชการจังหวัด และนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชน และพระธรรมภาณพิลาส  เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง ได้อนุโมทนาบุญและมอบเงินดังกล่าวกลับคืนเข้าสู่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมาว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบทุนอุปการะแก่เด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทุกอำเภอ รวมเป็นเงิน 143,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาท) และในปี 2565 นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆในชุมชน ได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  ซึ่งในวันนี้ได้ยอดสมทบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,538 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดบาท)  และจะได้นำเงินดังกล่าว ฝากเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร” เพื่อดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะแก่เด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2565 ต่อไป

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัด จัดหาทุนสมทบกองทุนเด็กชนบทเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม ในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชุมชน

แชร์หน้านี้