วท.กำแพงเพชร อบรมพัฒนาครูผู้สอน ด้วยแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course)
ข่าวการศึกษา

วท.กำแพงเพชร อบรมพัฒนาครูผู้สอน ด้วยแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course)

วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี นายประหยัด แช่มจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และบุคลากรทางการศึกษาภาคีเครือข่าย เข้าร่วม


การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนทุกคนศึกษาสภาพ และความจำเป็นในการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนทุกคนสามารถสร้างรูปแบบการบริหารจัดการและจัดทำคู่มือการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)


โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มาบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส ที่ผู้เรียนสามารถเรียนต่อเนื่องจนครบตามค่าหน่วยกิตจากรายวิชาหนึ่ง สู่การเรียนการสอนบล็อกถัดไป จนครบหลักสูตรรายวิชา ควบคู่กับการบริหารจัดการแบบ New Normal เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและเต็มศักยภาพ และเพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดตารางเรียนตารางสอนในอนาคตต่อไป


แชร์หน้านี้