สมาคมลูกเสือกำแพงเพชร ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง (ATC)
ข่าวการศึกษา

สมาคมลูกเสือกำแพงเพชร ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ขั้นสูง (ATC)

วันที่ 2 เมษายน 2565 ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสราวุธ สุขมล ที่ปรึกษานายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 4 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course : A.T.C.) โดยมี นายจุมพล น้ำสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีเปิด


นายจุมพล น้ำสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะโอน กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการลูกเสือในโรงเรียนทั้งระบบ ตั้งแต่โครงสร้างการปกครอง การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมลูกเสือครอบคลุมทุกช่วงชั้น คือ ลูกเสือสำรองในช่วงชั้นที่ 1 ลูกเสือ สามัญในช่วงชั้นที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในช่วงชั้นที่ 3 ส่งผลให้ต้องมีจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูงพอเพียงตามโครงสร้างอีกทั้ง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ .2553 จะต้องมีการจัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดอย่างเร่งด่วนให้มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ดังนั้น สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพนคร และสำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณวุฒิของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทั้งในด้านความรู้ ความคิด เทคนิค และทักษะในการบริหารงานลูกเสือ ถ่ายทอดและจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้มีจำนวน(ปริมาณ) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามเกณฑ์ในข้อบังคับคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อกโลบายการฝึกอบรมลูกเสือและนำไปประยุกต์ใช้ในงานการศึกษา

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2565 ร่วมระยะเวลา 7 วัน 6 คืน โดย ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพุงเพชร เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

แชร์หน้านี้