คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2564
ข่าวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หยิบเสื้อกาวน์ สวมเสื้อช็อป พร้อมสู่งาน" โดยมี ผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธี 


พิธีปัจฉิมนิเทศ แสดงความ ยินดีและเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ จัดภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพนักศึกษา ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ "หยิบเสื้อกาวน์ สวมเสื้อช็อป พร้อมสู่งาน" 
โดยรูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การนำเสนอสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 กลุ่ม ได้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พิธีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ฯ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิด กิจกรรมดีเด่นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตรบัณฑิตและวิทยา ศาสตรบัณฑิต ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 139 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการวิชาชีพนักศึกษาเป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอองค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ เชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดของนักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีต่อกัน อีกทั้งปลูกฝัง ให้นักศึกษาของคณะรักสถาบันการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร, หลักสูตรเคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่ นายวรพจน์ แสนบุญมา, หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายปฏิภาณ เกษนาค, หลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเมธาวี คงอรุณ, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ นางสาวธนัชชา สมภักดี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ นางสาววัลญา ประทุม, หลักสูตรชีววิทยา ได้แก่ นางสาวอรญา คำมะปะนา, หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นางสาวชโลธร วงศ์กัทลีคาม  และหลักสูตรเคมี ครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ นางสาวกาญจนาพร อ่อนทรายแก้ว

แชร์หน้านี้