ข่าวสังคม

"อำเภอทรายทองวัฒนา ลุย! เคาะประตูแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย"

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่บ้านโนนจั่น หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
         นางรมย์นลิน  แสนวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายนางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ ตำบล นำโดย ปลัดอำเภอทรายทองวัฒนา และทีมพี่เลี้ยงตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและจัดทำแผนครัวเรือน รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธ์ุผักให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ
TPMAP ด้านรายได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

         ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกการทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) รวม 77 ศูนย์ ระดับอำเภอ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) รวม 928 ศูนย์ และระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด 

แชร์หน้านี้