พช.คลองขลุง มอบทุนอุปการะ
ข่าวการศึกษา

พช.คลองขลุง มอบทุนอุปการะ "กองทุนพัฒนาเด็กชนบท"


วันอังคารที่ 22  มีนาคม 2565  เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ พัฒนาการอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอคลองขลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง ดำเนินการมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการเหล่าเกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ให้การสังคมสังเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จำนวน 10 คน

 


กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522
เพื่อเป็นกองทุนสําหรับ ให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ เหมาะสมตามวัย โดยในปี ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณา รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนา เด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย กองทุนพัฒนา เด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจําทุกปี และนําเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด ถึงหกปี 
เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสําหรับ
ให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ เหมาะสมตามวัย โดยในปี ๒๕๓๖
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณา
รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนา เด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย กองทุนพัฒนา เด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76
จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจําทุกปี
และนําเงินกองทุนฯ
ไปใช้ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด ถึงหกปี 

แชร์หน้านี้