ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมอบรางวัลนักเรียนยอดปัญญาวิชาการ ครั้งที่ 5
ข่าวการศึกษา

ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมอบรางวัลนักเรียนยอดปัญญาวิชาการ ครั้งที่ 5

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรและการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาวิชาการ กิจกรรม ยอดปัญญาอนุบาลประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 5 โดยมีนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และด้วยคณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ร่วมประชุม


โดยมีวาระการประชุม เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน, การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),การพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน, การพิจารณาเห็นชอบการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 2565, พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน, พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการอินโนเวชั่นเลิร์นนิ่ง รวมถึงรายงานสถิติจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (ห้องเรียนพิเศษ) วิทย์-คณิต-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 21 คน คณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน ห้องเรียนพิเศษ STEM จำนวน 16 คน รวม 52 คน และโรงเรียนวัชรวิทยา (ห้องเรียนพิเศษ) สองภาษา จำนวน 2 คน วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท และ สอวน. จำนวน 10 คน และ E-SMAT จำนวน 4 คน รวม 16 คน


จากนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาวิชาการ กิจกรรม ยอดปัญญาอนุบาลประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 5 โดยมี ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในการมอบรางวัล ด้าน ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า การสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ เริ่มดำเนินการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยคัดเลือกนักเรียนสายชั้นละ 10 คน รวมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 60 คน วิชาที่ดำเนินการสอบ ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาภาษาอังกฤษ โดยแต่ละโรงเรียนนำนักเรียนไปสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (ภาคเหนือตอนล่าง) และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำปาง (ภาคเหนือตอนบน) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบเป็น สายชั้นละ 30 คน รวมนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน โดยสอบที่โรงเรียนของแต่ละจังหวัดหมุนเวียนคณะกรรมการคุมสอบ ในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ไปคุมสอบที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มาคุมสอบที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นต้น
ผลการประเมิน กิจกรรมยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีคะแนนรวมทุกวิชาของทุกระดับ เป็นลำดับที่ 8 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มีคะแนนรวมทุกวิชาของทุกระดับชั้น เป็นลำดับที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ประสบความสำเร็จ ดังนี้ ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนที่มีคะแนนรวมทุกระดับชั้น เป็นลำดับที่ 3, ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, เด็กชายวฤทย์ รักพ่วง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากนั้น ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกำแพงเพชร เขต 1 ได้มอบโล่รางวัล, สายสะพายเกียรติยศ, เงินรางวัล, ตุ๊กตานักเรียนยอดปัญญาวิชาการ, และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน พร้อมกับแสดงความยินดี และให้โอวาทกับนักเรียน

แชร์หน้านี้