อบต.ท่าขุนราม ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ข่าวสังคม

อบต.ท่าขุนราม ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เข้าร่วมพิธี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นศิริมงคลให้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพัฒนาไปสู่การกำหนดนโยบายแห่งรัฐในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นสำคัญ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และความผาสุกของพี่น้องประชาชน

แชร์หน้านี้