กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติ
ข่าวสังคม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกำแพงเพชร อนุมัติ "เงินทุนหมุนเวียน" สนับสนุนกลุ่มสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม
มีประเด็นสำคัญ คือ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกำแพงเพชร (ตัวชี้วัดที่ 4 ) รอบการประเมินที่ 1 (วันที่ 31 มีนาคม 2565)
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี 2565
4. โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระ ประจำเดือน เมษายน 2565
5. การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 อำเภอ 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 53,800 บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
6. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 อำเภอ 11 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,315,500 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
7. การพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 อำเภอ 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 191,750 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
8. การดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้