พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565


วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อาวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) กับนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม ประธานในการประชุม จากกรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานครมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ดังนี้

1.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


5.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

7.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8.การชี้แจงตัวชี้วัดนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง


แชร์หน้านี้