อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตที่ตำบลวังทอง
ข่าวสังคม

อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตที่ตำบลวังทอง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมนำชีวิต อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินโครงการ มี นายธัชชัย ศรีสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรพิเศษร่วมบรรยาย นายวสันต์ ชูเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเครือข่ายโครงการคุณธรรมนำชีวิตร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติราชการ


นางสาวพีชญาดา ตาอ้าย ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้นในขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจ ก็ทวีขึ้นเป็นลำดับจนหน้าวิตกเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นไปอย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ขาดระเบียบวินัย มีค่านิยมในทางฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเห็นแก่ตัว จนสามารถกล่าวได้ว่า "พัฒนาแต่ไม่เจริญ หรือพัฒนาแต่วัตถุไม่พัฒนาทางด้านจิตใจสภาพ"สังคมทั่วไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต ด้วยเหตุนี้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมนำชีวิต แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มีความสนใจขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดีรู้จักศีล 5 รู้จักการให้ รู้จักการเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอเมืองกำแพงเพชรในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคทายกหรือวิทยากรให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่มีความสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มี ความสนใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา จำนวน 63 คน

แชร์หน้านี้