พช.กำแพงเพชรเปิดโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ร่วม Kick Off และติดตั้ง Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน”
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชรเปิดโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ร่วม Kick Off และติดตั้ง Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน”

วันที่ 8 มี.ค.65 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน พร้อมกับมอบโล่รางวัล การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตดีเด่น ประจำปี 2565 และเป็นผู้แทนอ่านสารจากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพัฒนาการอำเภอและกลุ่มออมทรัพย์ร่วม การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง พัฒนาคนให้มีคุณธรรม ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชน พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นำ การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการรวมพลังแสดงถึงความพลังความสำเร็จของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมจึงประกาศวาระชุมชน "การส่งเสริมการออมภาคประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


จากนนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะร่วม Kick Off และติดตั้ง Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้างทุกระดับ พร้อมใจกัน Kick off ติดตั้ง Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application ไปยังเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น แต่ละอำเภอด้านนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน. พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกระดับ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้มีการติดตั้ง Application “Click ชุมชน”และการนำฐานข้อมูล (Big Data) มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน Application “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 11 Features ที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว

2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน

7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ

8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book

9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

10. เมนู Big Data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนาชุมชน มีการวิเคราะห์และเเสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟเส้น แผนที่ ตาราง ต่างๆ

11. เมนู Do คนไทย สามารถตรวจสอบคุณภาพชีวิตจากข้อมูล จปฐ. ง่าย ๆ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักแชร์หน้านี้