กำแพงเพชร ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชร ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และชมรม TO BE NUMBER ONE จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม


นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ อีกทั้ง ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สอดคล้องถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดผลการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE และปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมทั้งได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงพยาบาลกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงานครบทั้ง 11 อำเภอ แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โดยคัดเลือกประเภทละ 1 ชมรม เข้าร่วมการประกวดระดับภาคต่อไป

ผลรางวัลการประกวดนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ มีดังนี้

ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE

ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ไทรงาม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE ลานกระบือ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE คลองขลุง

รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE บึงสามัคคี อำเภอ TO BE NUMBER ONE ปางศิลาทอง อำเภอ TO BE NUMBER ONE ขาณุวรลักษบุรี และอำเภอ TO BE NUMBER ONE พรานกระต่าย

ประเภทชุมชน

ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหนองหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านชุมนาก

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านวังชะโอน

รางวัลชมเชย ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านพงษ์ทองคำ รางวัลชมเชย ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาศาล ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหนองจอก หมู่ 4 ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านเพชรเจริญ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านใหม่ธงชัย หมู่ 7

ประเภทสถานศึกษา

ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบึงมาลย์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

รางวัลชมเชย ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโนนสมบูรณ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทอง ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังไทรวิทยา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ

ประเภทอำเภอ ได้แก่ ทีม อำเภอ TO BE NUMBER ONE ไทรงาม

ประเภทชุมชน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหนองหลวง

ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

แชร์หน้านี้