กฟผ. ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ปรับปรุงห้องสมุด และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ร.ร.บ้านไทยทวี
ข่าวการศึกษา

กฟผ. ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ปรับปรุงห้องสมุด และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ร.ร.บ้านไทยทวี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านไทยทวี อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงห้องสมุดและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านไทยทวี โดย นายทนงศักดิ์ ธนปุณยนันท์ หัวหน้ากลุ่มจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นางวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ และนางสาวดาวเรือง พละทรัพย์ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทยทวีเป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายทนงศักดิ์ ธนปุณยนันท์ หัวหน้ากลุ่มจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนมาโดยตลอด ในปีนี้ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านไทยทวี ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส


นางวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคม โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม เราจึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนได้มีเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนที่ใช้ในห้องสมุด ห้องเรียนที่สมบูรณ์ เพื่อขยายโอกาส เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการค้นคว้าความรู้ ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับเยาวชนไทย

โรงเรียนบ้านไทยทวี อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทางโรงเรียนจึงได้จัดทํา “โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียนรู้ ด้วยภาคีเครือข่าย” เพื่อระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในชนบทได้รับโอกาสเท่าเทียมนักเรียนในชุมชนเมือง ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ มีทักษะชีวิตและสามารถดํารงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต


นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างรอยยิ้ม และประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

แชร์หน้านี้