โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดศูนย์มะเร็งชากังราว เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดศูนย์มะเร็งชากังราว เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 9.00น. ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 , นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 , นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์มะเร็งชากังราว โดยมี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ด้านนายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์มะเร็งชากังราว ดังนี้ ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดกำแพงเพชรพบอัตราป่วยโรคมะเร็งเท่ากับ 158.66 ต่อประชากรแสนคน และอัตราตายโรคมะเร็งเท่ากับ 106.42 ต่อประชากรแสนคนซึ่งส่งผลกระทบต่ออายุคาดเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัด สำหรับโรงพยาบาลกำแพงเพชร มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 4,000 ครั้ง มีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งได้รับการให้ยาเคมีบำบัด เฉลี่ยวันละ 20 ราย


อีกทั้งในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกัน-สุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์มะเร็งที่พร้อมให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงได้จัดระบบบริการเฉพาะทางในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้


1.พัฒนาและขยายขีดความสามารถการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางตติย-ภูมิด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบำบัด

2.พัฒนาโครงสร้าง ระบบการดูแล และให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

3.สร้างเครือข่ายระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับการบริการ การให้บริการผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรในศูนย์มะเร็งชากังราว ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่ คลินิกโรคมะเร็ง/งานให้ยาเคมีบำบัด/งานผสมยาเคมีบำบัด/และศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีCancer Nurse Coordinator เป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานตามนโยบาย Cancer Anywhere เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถรักษาได้ทุกที่ในการจัดตั้ง”ศูนย์มะเร็งชากังราว”นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แชร์หน้านี้