โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชาย 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและตอบสนองนโยบายระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชาย 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและตอบสนองนโยบายระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 9.00น. ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชาย 2 โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์คณะผู้บริหาร แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง
โดย นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวว่า โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ที่ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดกำแพงเพชรและรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง 11 แห่ง แผนกอายุรกรรมรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บป่วยทางอายุรกรรมทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรมเเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูง มีความแปรปรวนในการดูแลรักษาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรคระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และโรคติดเชื้อที่ต้องจำกัดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด อีกทั้งตามปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ปัญหาโรคปอดอักเสบ และนโยบายของเขตสุขภาพที่ 3 ที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาโรค 3 S ได้แก่ Stroke STEMI และ Sepsisดังนั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและตอบสนองนโยบายระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยข้างต้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงได้เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมชาย 2 โดยแยกตามประเภทของโรค จำนวน 23 เตียง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะวิกฤตทางอายุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิตโดยมีมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ


แชร์หน้านี้