สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ปี 2565
ข่าวการศึกษา

สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจำกัด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้ขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไปในจังหวัดกำแพงเพชร ได้เรียนรู้และรับทราบถึงบทบาทความสำคัญของการสหกรณ์ในประเทศไทย
สำหรับพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนี แจ่มจรัส เป็นโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และเจ้าจอมมารดาเลี่ยม ประสูติเมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2419 ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านภาษา และสามารถแต่งกลอนได้ ขณะทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่า การจะช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้น ก็คือ การจัดตั้งสหกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์ ทำให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึง จึงทรงได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ไทยว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย


โดยมีกิจกรรม พิธีวางพานพุ่มหน้าพระรูป สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย “พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” พิธีมอบประกาศนียบัตรกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2564 , กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนแตง, กลุ่มเกษตรกรทำสวนโกสัมพีนคร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศล และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 

ในโอกาสนี้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านสาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 และดำเนินกิจกรรมงานวันสหกรณ์ โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัด,ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด , นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


แชร์หน้านี้