จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าว การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าว การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8

วันที่ 15 มกราคม 2565 ที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คุณากุล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.บัณฑิต ครุทางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง อุปนายก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายกัมปนาท อินอ่อน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่" Private education New Normal For New Generations โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ สื่อมวลชน ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน


การจัดการศึกษาเอกชนนับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาของไทย ถือเป็นการแบ่งเบาภาระ การจัดการศึกษาของภาครัฐ ดังนั้นรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญ ในการร่วมจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 เป็นต้นมา ซึ่งจัดโดยคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกันและพัฒนาต่อเนื่อง มาถึงปี พ.ศ. 2461 รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวัน "การศึกษาเอกชน" ของประเทศไทย ดังนั้นสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้สถานศึกษาเอกชนทุกระบบ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและสัมฤทธิ์ผล ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนทุกระบบทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค


ปัจจุบันเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนให้ทำงานประสานกับหน่วยงานภาครัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพทุกมิติของการจัด การศึกษา โดยแบ่งจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเอกชนเป็น 5 ภาค เฉพาะภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี


สำหรับในภาคเหนือนั้น คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ได้มอบให้ประธาน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่" Private Education New Normal for New Generations ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองแขกและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่" Private Education New Normal for New Generations และการจัดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนา สมรรถะการคิดขั้นสูงโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิตัล วิทยากร โดย ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ทิพย์เคเบิ้ลทีวี


โดยในการจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นศูนย์ควบคุมและจัดระบบการแข่งขันออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากโรงเรียนเอกชน ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 

แชร์หน้านี้