ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียน ร.ร.พิไกรวิทยา ในโอกาสรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร”
ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียน ร.ร.พิไกรวิทยา ในโอกาสรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร”

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่ นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิไกรวิทยา ในโอกาสรับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “รางวัลวัฒนคุณาธร” และโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม

รางวัลวัฒนคุณาธร เป็นรางวัลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ให้แก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็ก เยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติของกระทรวงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป รุ่นที่ 4 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม มีการดำเนินงานในลักษณะปิดทองหลังพระ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนมีนักเรียนที่ได้กระทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกำแพงเพชรในด้านต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ


ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้