สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลให้ประชาชนตำบลวังตะแบก
ข่าวสังคม

สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลให้ประชาชนตำบลวังตะแบก

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วย นายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 600 คน 146 ครัวเรือน โดยมี นายกาเหว่า คงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก เป็นผู้รับมอบโครงการฯ

นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างวิกฤติช่วงกลางปี ในขณะที่ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำน้อย ต้องรักษาไว้เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอสำหรับ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็ม ส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและต้องดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอย่างทันท่วงที 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพิ่มความมั่นคงในการเข้าถึงแหล่งน้ำ อีกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนยามเกิดภาวะภัยพิบัติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” โดยได้ทำการสำรวจความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งจากการสำรวจ พบว่ามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ และเตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้จะต้องไม่ขาดแคลน เพื่อให้พร้อมรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจนี้ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 200 ครัวเรือน จากการพัฒนาน้ำบาดาลสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 78,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้ดำเนินการ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” ก่อสร้างสถานีจุดจ่ายน้ำบาดาล อาคารบริการน้ำดื่ม และเสริมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสม ทั้งปริมาณ และคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค เมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาล “อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” 


พร้อมกันนี้ ได้มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน แกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน


แชร์หน้านี้