สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ให้ชาวบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ข่าวสังคม

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ให้ชาวบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่บ้านวังเพชรพัฒนา ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนบ้านวังเพชรพัฒนา โดยมี นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) พร้อมด้วย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชร และประชาชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เข้าร่วมพิธี

นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อน มีปริมาณน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ส่งผลกระทบต่อ ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน เกิดภาระหนี้สิน และมีความเสี่ยง ในการ ลงทุน 


อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ และเตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข น้ำกินน้ำใช้จะต้อง ไม่ขาดแคลน กรมทรัพยากร พื้นที่ 300 ไร่ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในรูปแบบขนาดใหญ่ เพื่อใช้น้ำ บาดาล จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อใช้น้ำบาดาลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน แหล่งน้ำเพื่อการผลิตภาคการเกษตรให้มีน้ำใช้ ประกอบอาชีพตลอดทั้งปี แก้ไขปัญหาความ ยากจน ลดปัญหาด้านสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างรายได้ และยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ยั่งยืนต่อไป


พร้อมกันนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 500 แกลลอน และแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน
แชร์หน้านี้